دریافت مجموعه آموزشی زبان متوسطه اول

واژگان کتاب زبان هفتم

info_outlineاین بخش، کلمه های درس به درس کتاب زبان پایه هفتم را در بر می گیرد. روی هر درسی که لازم دارید کلیک کنید. برای جابجایی، روی آیتم ها نگه دارید و به سمت چپ یا راست بکشید. برای دانلود کل واژگان پایه هفتم در یک بسته آموزشی روی دکمه بالا کلیک کنید.

درسها + واژگان زبان هفتم

info_outlineاین بخش، آموزش درس به درس کتاب زبان پایه هفتم به همراه کلمه های هر درس را در بر می گیرد. روی هر درسی که لازم دارید کلیک کنید. برای جابجایی، روی آیتم ها نگه دارید و به سمت چپ یا راست بکشید. برای دانلود کل درسهای پایه هفتم در یک بسته آموزشی روی دکمه بالا کلیک کنید.

واژگان کتاب زبان هشتم

info_outlineاین بخش، شامل کلمه های درس به درس کتاب زبان پایه هشتم است. روی هر درسی که لازم دارید کلیک کنید. برای جابجایی، روی آیتم ها نگه دارید و به سمت چپ یا راست بکشید. برای دانلود کل واژگان پایه هشتم در یک بسته آموزشی روی دکمه بالا کلیک کنید.

درسها + واژگان زبان هشتم

info_outlineاین بخش، آموزش درس به درس کتاب زبان پایه هشتم به همراه کلمه های هر درس را در بر می گیرد. روی هر درسی که لازم دارید کلیک کنید. برای جابجایی، روی آیتم ها نگه دارید و به سمت چپ یا راست بکشید. برای دانلود کل درسهای پایه هشتم در یک بسته آموزشی روی دکمه بالا کلیک کنید.

واژگان کتاب زبان نهم

info_outlineاین بخش، شامل کلمه های درس به درس کتاب زبان پایه نهم است. روی هر درسی که لازم دارید کلیک کنید. برای جابجایی، روی آیتم ها نگه دارید و به سمت چپ یا راست بکشید. برای دانلود کل واژگان پایه نهم در یک بسته آموزشی روی دکمه بالا کلیک کنید.

درسها + واژگان زبان نهم

info_outlineاین بخش، شامل آموزش درس به درس کتاب زبان پایه نهم به همراه کلمه های هر درس است. روی هر درسی که لازم دارید کلیک کنید. برای جابجایی، روی آیتم ها نگه دارید و به سمت چپ یا راست بکشید. برای دانلود کل درسهای پایه نهم در یک بسته آموزشی روی دکمه بالا کلیک کنید.
question