تضمین کیفیت

تحویل فوری

پشتیبانی مادام‌العمر

تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان نهم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس

●●●● محتویات این بسته:

●●● 22 پوشه تدریس، شماره گذاری شده از 01 تا 22 حاوی تدریس 6 درس پایه نهم در بخشهای جداگانه:

● مجموعا 25 فایل ویدیویی تدریس، هر درس تقسیم شده به 3 یا 4 بخش جداگانه

● مجموعا 14 ساعت و 35 دقیقه تدریس تمامی بخشهای کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

●●● به همراه 6 پوشه با نام VOC – واژگان حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه ها به صورت درس به درس
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF

●●● محتویات کامل هر یک از 22 پوشه ای که تقدیم شما می گردد در بردارنده موارد زیر است (برای مشاهده لیست کامل هر کدام روی علامت + کلیک کنید):

محتویات بسته آموزشی درس 1 از پوشه 01 تا 05

●●● 6 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 01 تا 05 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 1 پایه نهم در بخشهای جداگانه:
●● پوشه 01 حاوی ویدیوی آشنایی با دوره (برای تماشای این ویدیو اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 02 حاوی:

● ویدیوی مرور کتاب پایه هفتم از ابتدا تا به انتها به مدت 53 دقیقه و 37 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی مرور کتاب هشتم از آغاز تا پایان به مدت 37 دقیقه و 56 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 03 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 1 به مدت 25 دقیقه و 28 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 04 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 1 به مدت 53 دقیقه و 29 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 05 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 1 به مدت 36 دقیقه و 3 ثانیه، شامل Listening Reading Role Play Workbook (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 1

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات بسته آموزشی درس 2 از پوشه 06 تا 09

●●● 5 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 06 تا 09 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 2 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 06 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 2 به مدت 1 ساعت و 7 ثانیه، شامل بخشهای Conversation – Practice – Language Melody (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 07 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 2 به مدت 50 دقیقه و 33 ثانیه، شامل Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 08 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 2 به مدت 25 دقیقه، شامل Listening Reading and Writing (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 09 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 2 به مدت 30 دقیقه و 30 ثانیه، شامل Reading Speaking Listening and Writing – Role Play – Work Book – Review (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 2
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات بسته آموزشی درس 3 از پوشه 10 تا 12

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 10 تا 12 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 3 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 10 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 3 به مدت 26 دقیقه و 19 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 11 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 3 به مدت 52 دقیقه و 27 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 12 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 3 به مدت 38 دقیقه و 36 ثانیه، شامل Listening – Reading – Writing – Role Play – Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 3
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات بسته آموزشی درس 4 از پوشه 13 تا 16

●●● 5 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 13 تا 16 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 4 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 13 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 4 به مدت 29 دقیقه و 9 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 14 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 4 به مدت 37 دقیقه و 29 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 15 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 4 به مدت 25 دقیقه و 19 ثانیه، شامل Listening – Role Play (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 16 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 4 به مدت 27 دقیقه و 2 ثانیه، شامل بخشهای Role Play – Work Book – Review 2 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 4
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات بسته آموزشی درس 5 از پوشه 17 تا 19

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 17 تا 19 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 5 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 17 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 5 به مدت 30 دقیقه و 31 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice 1 2 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 18 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 5 به مدت 46 دقیقه و 29 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 19 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 5 به مدت 37 دقیقه و 6 ثانیه، شامل Listening – Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 5
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات بسته آموزشی درس 6 از پوشه 20 تا 22

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 20 تا 22 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 6 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 20 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 6 به مدت 29 دقیقه و 4 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 21 حاوی:

● ویدیوی تدریس توضیحات پیش نیاز گرامری از درس قبل به مدت 11 دقیقه و 28 ثانیه

● ویدیوی تدریس بخش دوم درس به مدت 47 دقیقه و 51 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی تلفظ و معنی فهرست فعلهای بی قاعده آخر کتاب به مدت 13 دقیقه و 15 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 22 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 6 به مدت 43 دقیقه و 3 ثانیه، شامل Listening – Work Book – Review 3 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 6
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

 

 ●● آموزش + پشتیبانی همیشگی

 

قیمت اصلی 270000 تومان بود.قیمت فعلی 230000 تومان است.

برای آشنایی بیشتر با دوره جامع آموزش زبان متوسط اول، اینجا کلیک بفرمایید. (در پنجره جدید باز می شود.)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان نهم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس”

فایلهایی که دریافت خواهید کرد:

 • کلمه های درس 1 نهم
 • آموزش درس 1 زبان نهم
 • کلمه های درس 2 نهم
 • آموزش درس 2 زبان نهم
 • کلمه های درس 3 نهم
 • آموزش درس 3 زبان نهم
 • کلمه های درس 4 نهم
 • آموزش درس 4 زبان نهم
 • کلمه های درس 5 نهم
 • آموزش درس 5 زبان نهم
 • کلمه های درس 6 نهم
 • آموزش درس 6 زبان نهم
توضیحات

برای آشنایی بیشتر با دوره جامع آموزش زبان متوسط اول، اینجا کلیک بفرمایید. (در پنجره جدید باز می شود.)

پرسش‌ها و دیدگاه‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان نهم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس”
محتوا

فایلهایی که دریافت خواهید کرد:

 • کلمه های درس 1 نهم
 • آموزش درس 1 زبان نهم
 • کلمه های درس 2 نهم
 • آموزش درس 2 زبان نهم
 • کلمه های درس 3 نهم
 • آموزش درس 3 زبان نهم
 • کلمه های درس 4 نهم
 • آموزش درس 4 زبان نهم
 • کلمه های درس 5 نهم
 • آموزش درس 5 زبان نهم
 • کلمه های درس 6 نهم
 • آموزش درس 6 زبان نهم
question