تضمین کیفیت

تحویل فوری

پشتیبانی مادام‌العمر

تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان هشتم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس

●●●● محتویات این بسته:

●●● 24 پوشه تدریس، شماره گذاری شده از 01 تا 24 حاوی تدریس درسهای پایه هشتم در بخشهای جداگانه:

● 24 فایل ویدیویی تدریس، هر درس تقسیم شده به 3 بخش جداگانه

● مجموعا 11 ساعت و 24 دقیقه تدریس تمامی بخشهای کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم

●●● به همراه 7 پوشه با نام VOC – واژگان حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه هابه صورت درس به درس
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF

●●● محتویات کامل هر یک از 27 پوشه ای که تقدیم شما می گردد در بردارنده موارد زیر است (برای مشاهده لیست کامل هر کدام روی علامت + کلیک کنید):

 

محتویات پوشه درس 1 از پوشه 01 تا 05

●●● 6 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 01 تا 05 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 1 پایه هشتم در بخشهای جداگانه:
●● پوشه 01 حاوی ویدیوی آشنایی با دوره (برای تماشا اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 02 حاوی ویدیوی مرور کتاب پایه هفتم از ابتدا تا به انتها به مدت 53 دقیقه و 37 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 03 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 1 به مدت 35 دقیقه و 58 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice 1 2 به همراه چند ویدیوی مرتبط با موضوع درس به زبان انگلیسی (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 04 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 1 به مدت 33 دقیقه و 7 ثانیه، شامل Practice 3 – Spelling Pronunciation (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 05 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 1 به مدت 24 دقیقه و 44 ثانیه، شامل Listening – Reading – Role Play (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 1

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات پوشه درس 2 از پوشه 06 تا 08

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 06 تا 08 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 2 پایه هشتم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 06 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 2 به مدت 43 دقیقه و 48 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice 1 2  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 07 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 2 به مدت 26 دقیقه و 51 ثانیه، شامل Chart – Spelling and Pronunciation – Listening and Writing (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 08 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 2 به مدت 21 دقیقه و 50 ثانیه، شامل Reading Speaking Writing – Role Play – Workbook – Review 1 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 2

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات پوشه درس 3 از پوشه 09 تا 11

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 09 تا 11 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 3 پایه هشتم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 09 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 3 به مدت 35 دقیقه و 20 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 10 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 3 به مدت 32 دقیقه و 20 ثانیه، شامل Spelling and Pronunciation – Listening and Writing (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 11 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 3 به مدت 18 دقیقه و 20 ثانیه، شامل Reading Speaking and Writing – Role Play – Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 3
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات پوشه درس 4 از پوشه 12 تا 14

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 12 تا 14 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 4 پایه هشتم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 12 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 4 به مدت 33 دقیقه و 47 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 13 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 4 به مدت 20 دقیقه و 9 ثانیه، شامل Spelling Pronunciation – Listening Writing (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 14 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 4 به مدت 15 دقیقه و 30 ثانیه، شامل Reading Speaking Writing – Role Play – Work Book – Review 2 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 4
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات پوشه درس 5 از پوشه 15 تا 17

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 15 تا 17 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 5 پایه هشتم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 15 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 5 به مدت 31 دقیقه و 7 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 16 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 5 به مدت 26 دقیقه و 16 ثانیه، شامل Spelling Pronunciation – Listening (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 17 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 5 به مدت 15 دقیقه و 28 ثانیه، شامل Reading Speaking Writing – Role Play – Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 5
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات پوشه درس 6 از پوشه 18 تا 20

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 18 تا 20 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 6 پایه هشتم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 18 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 6 به مدت 40 دقیقه و 21 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 19 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 6 به مدت 18 دقیقه و 5 ثانیه، شامل Spelling Pronunciation (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 20 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 6 به مدت 27 دقیقه و 15 ثانیه، شامل Listening – Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 6
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

محتویات پوشه درس 7 از پوشه 21 تا 24

●●● 5 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 21 تا 24 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 7 پایه هشتم در بخشهای جداگانه به همراه مرور کتاب:

●● پوشه 21 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 7 به مدت 37 دقیقه و 43 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 22 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 7 به مدت 31 دقیقه و 19 ثانیه، شامل Spelling Pronunciation – Listening – Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 23 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 7 به مدت 15 دقیقه و 41 ثانیه، شامل Review 3 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 24 حاوی ویدیوی مرور کل کتاب به مدت 37 دقیقه و 56 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 7
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

 ●● آموزش + پشتیبانی همیشگی

 

 برای تماشای ویدیوی آشنایی با دوره آموزش جامع زبان انگلیسی متوسطه اول اینجا کلیک کنید.

قیمت اصلی 315000 تومان بود.قیمت فعلی 265000 تومان است.

برای آشنایی بیشتر با دوره جامع آموزش زبان متوسط اول، اینجا کلیک بفرمایید. (در پنجره جدید باز می شود.)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان هشتم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس”

فایلهایی که دریافت خواهید کرد:

 • کلمه های درس 1 هشتم
 • آموزش درس 1 زبان هشتم
 • کلمه های درس 2 هشتم
 • آموزش درس 2 زبان هشتم
 • کلمه های درس 3 هشتم
 • آموزش درس 3 زبان هشتم
 • کلمه های درس 4 هشتم
 • آموزش درس 4 زبان هشتم
 • کلمه های درس 5 هشتم
 • آموزش درس 5 زبان هشتم
 • کلمه های درس 6 هشتم
 • آموزش درس 6 زبان هشتم
 • کلمه های درس 7 هشتم
 • آموزش درس 7 زبان هشتم
توضیحات

برای آشنایی بیشتر با دوره جامع آموزش زبان متوسط اول، اینجا کلیک بفرمایید. (در پنجره جدید باز می شود.)

پرسش‌ها و دیدگاه‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان هشتم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس”
محتوا

فایلهایی که دریافت خواهید کرد:

 • کلمه های درس 1 هشتم
 • آموزش درس 1 زبان هشتم
 • کلمه های درس 2 هشتم
 • آموزش درس 2 زبان هشتم
 • کلمه های درس 3 هشتم
 • آموزش درس 3 زبان هشتم
 • کلمه های درس 4 هشتم
 • آموزش درس 4 زبان هشتم
 • کلمه های درس 5 هشتم
 • آموزش درس 5 زبان هشتم
 • کلمه های درس 6 هشتم
 • آموزش درس 6 زبان هشتم
 • کلمه های درس 7 هشتم
 • آموزش درس 7 زبان هشتم
question